Historie

Založení

Myšlenka zřídit hasičský sbor v našem městě vznikla již v roce 1869, a to v tělovýchovné jednotě sokol. Však až 26.8.1874 pod vedením nadhasiče V. F. Kohla se konalo první hasičské cvičení. Již 18.10.1874 předvedli klatovští hasiči první veřejnou zkoušku, která dopadla na výbornou. Městská rada předala novému sboru 2 dřevěné stříkačky, žebřinový vůz a asi 300 košů na vodu. Banka Slavie darovala městu stříkačku, kterou město převedlo na sbor. Stříkačka byla nejmodernější, ale výkonnost byla nevalná. Pro klatovské dobrovolné hasiče nastal velký svátek v sobotu 19. září 1891. Tehdy měli možnost vyzkoušet na klatovském náměstí novou parní stříkačku. Výkonnost stříkačky byla na tehdejší dobu neuvěřitelná. 8 minut od zatopení vyvinula již stříkačka páru a za další 2 minuty a 25 vteřin byl již stroj spuštěn. Hadice byly položeny v délce 576 metrů a voda vykonala tuto cestu za 1 minutu a 17 vteřin, tlak stroje dostoupil 8 atmosfér. Ve srovnání s hydroforovou stříkačkou dodala parní stříkačka o 170 litrů větší množství vody. Správní výbor rozhodl o zakoupení parní stříkačky spolu s posouvacím žebříkem u firmy R.A. Smekal v Praze na Smíchově. Pořizovací cena byla 3200 zlatých. Posouvací žebřík a několik dalších nástrojů stálo 1400 zlatých. V roce 1892 se stala parní stříkačka a posouvací žebřík majetkem sboru.

1. Světová válka

Od počátku roku 1914 se začaly chystat velkolepé oslavy 40. výročí klatovského sboru. Bohužel 26. července byla vyhlášena Rakousko-Uherskem válka Bosně. Namísto oslav se Klatované dočkali obrovského utrpení v podobě první světové války. V době války byl klatovský sbor oslaben, protože velká část sboru vyměnila slušivé uniformy za polní šeď Rakousko-Uherské armády a odjeli na různé fronty po celé Evropě. Mobilizací byla značně ochromena akceschopnost hasičského sboru, proto bylo přistoupeno k zakládání jinošských a ženských družin. To vše se konalo 1. srpna 1914. V této době sloužili hasiči jako pomocný zdravotnický personál. Jelikož v Klatovech byla nemocnice, měli členové sboru plné ruce práce. Válka připravila sbor o mnoho vynikajících a obětavých členů. Mnoho se jich sice z války vrátilo, ale jejich zdraví jim nedovolovalo dále sloužit ve sboru.

Maďarsko-československá válka

V roce 1919 ohrožovaly naši republiku nájezdy Maďarů na jižní a střední Slovensko. Klatované se rovněž angažovali v nástupu hasičů na bitevní pole proti maďarské Rudé armádě.

Meziválečné období

V roce 1929 klatovští hasiči rozhodli, že každý dům, v němž bydlí dobrovolný hasič, bude označen dobře patrnou cedulkou s nápisem „HASIČ“. Tento krok měl vést k rychlejšímu oznámení požáru. Toto opatření se osvědčilo a mnoho dobrovolných sborů po celé Československé republice ho zavedlo i ve svých působištích.

Ve třicátých letech se hasiči hodně věnovali osvětové činnosti. Naplno se rozjela divadelní představení sboru. Hasičské tancovačky a bály patřily mezi nejnavštěvovanější a nejoblíbenější akce svého druhu.

2. Světová válka

V roce 1933, kdy v Německu zavlál prapor s hákovým křížem bylo s hasiči stejně jako v první světové válce počítáno, že budou vykonávat samaritánskou činnost ve spolupráci s armádou. V této době nastaly pro hasiče velmi krušné časy. Začínají se zakládat ilegální hasičské organizace. V samotných Klatovech se v této organizaci sdružili Karel Tichý, Josef Císař, Václav Kučera a mnoho jiných členů. V říjnu 1944 byl gestapem zatčen Karel Tichý, v listopadu Václav Kučera a Josef Císař. Všichni byli odsouzeni a odvezeni do koncentračních táborů. Všem se podařilo přežít. Hasiči během 2. světové války prokázali obrovskou obětavost a národní uvědomění.

Období totality

V osudových letech 1968 a 1969 probíhají čistící procesy společnosti. Stejný osud potkal i hasičskou organizaci. V dobách normalizace se pokračovalo pomalým tempem. Pracovalo se podle dlouhodobých plánů. Více se schůzovalo, než pracovalo.

V roce 1977 bylo ve sboru založeno družstvo žen. Toto družstvo si odbylo svoji premiéru před veřejností v červnu 1977 na soutěži v Bezděkově, kde se umístilo na krásném 3. místě. V těchto letech začíná fungovat i oddíl Mladý požárník. Oddíl v jednotlivých ročnících dosahoval výborných výsledků. V sedmdesátých letech se dobrovolná hasičská organizace neustále udržovala v nevýrazné šedi zájmových organizací. Náplň se oddalovala od původních ideí, se kterými byl sbor na konci minulého století zakládán. Tyto roky rozhodně nebudou patřit ke světlým článkům hasičské historie. Sbor začíná mít problémy se stálým místem pro zbrojnici.

V osmdesátých letech klatovský sbor funguje pouze díky nesmírné píli několika málo jedinců.

Porevoluční období

Listopadová revoluce v roce 1989 zasáhla i do sboru. Ještě v roce 1989 se sbor setkává s kolegy z Regenu a navazují přátelské kontakty. V rámci tohoto setkání ukazují Klatované na domácí půdě svou připravenost a úroveň. Ukázka sklidila značný úspěch. Regenští hasiči se nedali zahanbit a pozvali Sbor dobrovolných hasičů Klatovy na oslavy svátků hasičů v oblasti Regen. V roce 1989 bohužel ukončuje svoji činnost oddíl mladý požárník z důvodu malého počtu mládeže, která by měla zájem o „hasičinu“. Tento oddíl začíná znovu fungovat až v roce 1994, ale to už pod názvem Mladý hasič.

V devadesátých letech pokračovaly problémy se zbrojnicí. Po vyklizení a demolici přilehlého domku dostal sbor od města dvě přenosné buňky. Dalším problémem byl poměrně nízký stav členské základny. Počet se pohyboval kolem 60, což na počet obyvatel není mnoho. I přes všechny problémy sbor fungoval.

V roce 1999 v rámci oslav 125. výročí založení sboru uspořádal sbor výstavu staré a nové techniky.

Počátkem nového milénia začala velká oprava staré parní stříkačky. V roce 2000 přistoupili hasiči ke generální opravě parního kotle stříkačky.

19. května 2001 byla stříkačka po dlouhé době předvedena veřejnosti na klatovském náměstí v plné kráse a funkčnosti. I nadále pokračují problémy se zbrojnicí.

V roce 2002 vytvořili klatovští hasiči s parní stříkačkou v Roztokách u Jilemnice spolu s dalšími sbory rekord v dálkové dopravě vody. Téhož roku bojují hasiči s odstraňováním škod, které způsobila velká voda. Radostnou událostí tohoto roku se stalo znovu objevení historického praporu, který byl od roku 1965 deponován v klatovském muzeu. Při čištění byla v kopuli nalezena listina, kterou tam vložili klatovští hasiči při oslavách 50. výročí založení sboru v roce 1926. Listina byla vrácena zpět do kopule i s novou listinou z roku 2004. 8. května 2004 při oslavách 130. výročí založení sboru v Klatovech byl prapor znovu požehnán. Od těchto let se sbor účastní s historickou parní stříkačkou různých oslav, ukázek, ale i závodů.

V lednu 2007 sbor pomáhá s následky řádění ničivé Bouře Kyrill, která decimovala Evropu. V České republice byl nejzasaženější právě klatovský okres, kde vznikla třetina všech škod v rámci Evropy. Klatovští hasiči zasahovali nejen svém území, ale pomáhali po celém okrese, a to ještě dlouho po ustání ničivého větru.

Píše se rok 2008 a sbor stále bojuje s nevhodnými podmínkami pro zbrojnici. Parní stříkačka je stále v plné funkčnosti a je pýchou sboru. Svojí krásou a historií reprezentuje sbor v celé České republice, ale i zahraničí. Ve sboru dobrovolných hasičů je v tomto roce 68 členů. Z toho je 21 mladých hasičů a 3 dorostenců, 10 žen a 34 mužů. 17 ze 34 mužů je vedeno v zásahové jednotce.

Současnost

V roce 2009 Sbor dobojoval dlouhý boj o zbrojnici. Proměnou kotelny v Luční ulici, financovanou městem Klatovy, vzniká krásné nové sídlo pro činnost sboru i jednotky dobrovolných hasičů. Slavnostní předání za účasti zastupitelů města, zástupců HZS, spřátelených regenských hasičů a kamarádů z SDH Roztoky u Jilemnice proběhlo 31. října 2009. Nová zbrojnice je vybavena nejmodernějšími technologiemi i klubovnou umožňující spolkovou činnost. 

V roce 2010 se členové sboru rozhodli pro opravu kabiny naší Tatry 148, sbor provedl opravu svépomocí a zabrala 40 dní.

V roce 2011 bylo přistoupeno k opravě naší druhé cisterny Tatry 815. Vzhledem k tomu, že se jednalo o rozsáhlou rekonstrukci nástavby i kabiny, byla tentokrát oprava provedena odbornou firmou Komet Pečky. Slavnostní předání v podstatě nové techniky se konalo již v novém sídle 25. února 2012. Přestavba se mohla uskutečnit jen díky partnerům z řad veřejných i soukromých investorů. Děkujeme městu Klatovy, Plzeňskému kraji, německé firmě Auto Brummbauer, J+J Linea Sped s.r.o. a firmě Rekap Klatovy. Díky tomu má sbor k dispozici moderní techniku připravenou na většinu technických zásahů a samozřejmě požárů.

Rok 2015 byl pro sbor dalším milníkem, kdy sbor získává do užívání bezplatným převodem od HZS Plzeňského kraje velitelský automobil KIA Asia.

V únoru 2018 se sboru po dlouhých 104 letech podařilo získat nové zásahové vozidlo, konkrétně technický dopravní automobil značky Citroën. Přestože náš sbor má 144 let starou historii, je to pro něj teprve druhé zbrusu nové auto.

Rok 2020 nám přinesl novou zkušenost, a to boj s pandemií viru COVID-19. Členové jednotky provádí desinfekci veřejných prostranství a pomáhají tak klatovským občanům k většímu bezpečí.

V roce 2021 byl nahrazen velitelský automobil KIA novější technikou získanou opět převodem od HZS Plzeňského kraje, konkrétně automobilem Honda CR-V

Sbor se ve své novodobé historii pravidelně účastní okrskových soutěží a provádí ukázky s parní stříkačkou, a to jak v Čechách a na Moravě, tak v zahraničí, kde sklízí nemalý obdiv. Dále pokračuje ve výchově mladých hasičů a pomoci klatovským občanům. Členové výjezdové jednotky se pravidelně školí a taktéž se zúčastňují taktických cvičení a výcviků, mimo jiné nácvik požáru Černé věže nebo pádu letadla.